Kauppakamarien PK-hallitusbarometri

Kauppakamarien PK-hallitusbarometri luotaa yritysjohtajien näkemyksiä ja kokemuksia PK-yritysten hallitustyöskentelystä. Barometri tehdään joka toinen vuosi. Ensimmäinen barometri tehtiin vuonna 2003.

Barometri tarjoaa PK-yrityksille kattavan katsauksen PK-yritysten hallinnointiin liittyvistä käytänteistä. Tehokas hallinto auttaa yritystä keskittymään sen ydintehtävään. Hyvä tiedonkulku helpottaa asioiden hoitamista ja lisää luottamusta suhteessa sidosryhmiin. Hyvä hallinnointi vaikuttaa myös yrityksen uskottavuuteen ja rahoituksen saantiin.

Asiantuntija-apua henkilöstöhallinnon kiemuroihin

Hyvä johtaminen, henkilöstön tasa-arvoinen kohtelu sekä sujuvasti pyörivä henkilöstöhallinto ovat entistä tärkeämpiä kilpailuvaltteja rekrymarkkinoilla. Kuljetus- ja logistiikkapalveluja tarjoava DSV Finland on hyödyntänyt niiden kehittämisessä myös kauppakamarin asiantuntijoiden osaamista. 

Tanskalaisen DSV-konsernin Suomen yhtiöt on yksi maamme suurimmista logistiikka-alan yritysryhmistä. Se tekee 363 miljoonan euron liikevaihtoa (2022) ja työllistää noin 350 henkilöä.

DSV:n Suomen yhtiöiden pääkonttorit sijaitsevat Vantaalla ja sivutoimipisteet Hämeenlinnassa, Kotkassa, Oulussa, Tampereella sekä Turussa. Tuhannet Suomesta lähtevät tai tänne eri puolilta maailmaa saapuvat tavarakontit tekevätkin päivittäistä matkaansa DSV:n organisoimina kuljetuksina.

Yhtiön henkilöstö koostuu toimi- ja esihenkilöistä sekä varastotyöntekijöistä. Vuosien saatossa DSV on luopunut asteittain omista kuljettajista ja tätä nykyä niistä vastaavat sopimuspohjaiset alihankkijat.

Kauppakamarista tukea ja ajantasaista tietoa

Yhtiön henkilöstöhallinnolta palkka- ja työsopimuspaletin pyörittäminen vaatii eri ammattiryhmien työehtosopimusten, palkkaperusteiden, erilaisten vuorolisien sekä yhtiön omien sisäisten käytäntöjen tarkkaa tuntemusta.

”Esimerkiksi toimihenkilöillä on joustavat työajat ja mahdollisuus etätöihin. Varastoilla puolestaan tehdään selvästi tarkemmin säädeltyä vuorotyötä. Pyrimme kuitenkin siihen, että säännöt ja käytännöt olisivat yhtiön eri yksiköissä mahdollisimman yhteneviä. Henkilöstön on koettava, että he saavat mahdollisimman oikeudenmukaista ja tasa-arvoista kohtelua”, HR Senior Manager Tuure Väisänen tiivistää.

Urakka on haastava ja Väisäsen luotsaaman HR-tiimin resurssit usein rajalliset.  Ajantasaisen tes-tilanteen lisäksi tiimiläisten olisi oltava kartalla myös mahdollisista poikkeamista ja pykälämuutoksista.

Yt-prosesseissakaan ei vielä riitä, että niissä edetään oikeiden askelmerkkien mukaan. Pelkkien pykälien lisäksi on mietittävä myös viestintää.

”Tanskan pääkonttorissa ei ymmärrettävästi riitä aikaa ja osaamista suomalaisen työlainsäädännön perkaamiseen. Kauppakamarin neuvontapalvelun asiantuntijoista onkin ollut meille todella paljon apua. Heillä on aina ajantasaisin tieto niin hiljattain voimaan tulleista kuin vasta vireillä olevista muutoksista”, Väisänen toteaa.

Apu on puhelinsoiton päässä

DSV ja Helsingin seudun kauppakamari ovat tehneet tällä saralla jo pitkään yhteistyötä. Vuosien saatossa asiantuntija-apu on laajentunut myös henkilöstön koulutukseen, jota niin ikään tarjotaan tasapuolisesti yhtiön sisällä.

DSV:lta on osallistuttu säännöllisesti mm. kauppakamarin esihenkilöpäiville ja työoikeuden koulutuksiin.

”Tavoitteena on mahdollisimman laadukas ja tasapuolinen johtaminen ja esihenkilötyö henkilöstöryhmästä riippumatta. Ne ovat tänä päivänä entistä tärkeämpi kilpailuvaltti myös uusien osaajien palkkaamisessa”, Väisänen kertoo. 

Kauppakamarin neuvontapalvelut saavatkin kokeneelta HR-ammattilaiselta kosolti kehuja.

”Pulmatilanteissa sparraus- ja asiantuntija-apu on vain yhden puhelinsoiton päässä”, Väisänen kiittelee.

 

Kuvateksti: Kauppakamarin neuvontapalvelut saavat Tuure Väisäseltä kosolti kehuja. Pulmatilanteissa sparraus- ja asiantuntija-apu on vain yhden puhelinsoiton päässä, hän kiittelee.

 

Kauppakamarin Neuvontapalveluista järjestetään ilmainen tietoisku 2.11.2023

Oman tai henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja päivittäminen

Henkilöstön osaamisen ylläpitäminen ja päivittäminen takaa, että yritykselläsi on menestyvän liiketoiminnan vaatima osaaminen käytettävissä myös tulevaisuudessa. 

Uuden oppiminen on osa nykypäivän työelämää. Työtehtävät ja työskentelytavat muuttuvat jatkuvasta ja työtehtävien hoitamiseen tarvitaan yhä uusia taitoja.

Useasti ajatellaan, että on helpompi panostaa uusiin teknologioihin kuin henkilöstön osaamiseen. Haasteen ehkä asettaa se, ettei usein tiedetä tarkkaan minkälaista uutta osaamista pitäisi hankkia.

Osaamisen kehittämisen haastetta ei kuitenkaan ratkaista sillä, että päätetään olla tekemättä mitään. Ne yritykset ja organisaatiot, jotka tarttuvat rohkeasti toimiin ja antavat mahdollisuuden kehittymiseen ja uuden oppimiseen, menevät vauhdilla eteenpäin. On vain uskallettava antaa mahdollisuus uuden oppimiseen ja itsensä kehittämiseen. Lyhyen aikavälin hyötyjen lisäksi osaamisen vahvistaminen kantaa hedelmää myös tulevaisuudessa.

Kauppakamari tarjoaa laajan kirjon erilaisia lyhytkestoisia tai pidempiä koulutuskokonaisuuksia ja monenlaisia eri tapoja kasvattaa omaa tai henkilöstön osaamista. Lähikoulutusten lisäksi erilaiset verkkokurssit ja etätoteutukset ovat hyvä vaihtoehto henkilöstön kehittämiseen.

Osallistumalla nimenomaan kauppakamarin tarjoamiin koulutuksiin tuet paikallista toimintaa ja varmistat kauppakamarin edunvalvontatoimien ja koulutustoiminnan jatkumisen omalla alueellasi myös tulevaisuudessa.

Kauppakamarin koulutustarjontaan ja muihin palveluihin pääset tutustumaan KauppakamariKaupassa

Tanja Puputti
Asiakkuuspäällikkö
Etelä-Savon kauppakamari

Etelä-Savon kauppakamari lomailee 3.-30.7.2023

Toimistomme on suljettu 3.-30.7.2023. Asiakirjavahvistukset tuona aikana hoitaa Kuopion alueen kauppakamari / Konjunktuuri Oy.
Konjunktuuri Oy
Wredenkatu 2, 78250 Varkaus
Puhelin 040 039 5658
Sähköposti toimisto@konjunktuuri.fi
klo 9-15

Valitkaa vientiasiakirjat.fi -palvelussa vahvistajaksi Kuopion alueen kauppakamari. 

Muistakaa tehdä tunnukset myös kesälomatuuraajillenne, omia tunnuksia ei saa jakaa eteenpäin. Tämä mm. sen vuoksi, että ongelmatilanteissa emme tiedä keneen ottaa yhteyttä.
Ohjeet: https://vientiasiakirjat.fi/fi/useinkysytytkysymykset

 

Our office is closed 3.-30.7.2023. Document confirmations during that time will be handled by the Kuopio Regional Chamber of Commerce / Konjunktuuri Oy.

In the vientiasiakirjat.fi -website, choose the Kuopio Regional Chamber of Commerce as a confirmation. 

Remember to make IDs for your summer vacationers as well, you cannot share your own IDs. This e.g. because in problem situations we don’t know who to contact.

Instructions:  https://vientiasiakirjat.fi/en/questions

 

Muistutus pakotteista yrityksille

Muistutus pakotteista yrityksille

Yritysten tulee noudattaa erityistä huolellisuutta vientiprosesseissa tämänhetkisessä tilanteessa, jossa yritykset voivat kohdata pakotteiden kiertoyrityksiä, kuten esimerkiksi ostojen ketjutus loppuasiakkaan häivyttämiseksi, missä tahansa. Pakotteiden noudattamisen perusteluksi ei riitä, että yrityksen asiakas ei ole Venäjällä, vaan yrityksen tulee muun muassa selvittää, minkälaisen asiakkaan kanssa yritys on tekemisissä (omistus- ja määräysvalta) ja varmistaa loppukäyttäjä.

Muistilista:

SELVITÄ: Ole oma-aloitteinen ja aktiivinen pakotetilanteen selvittämisessä. Pakotteet ovat velvoittavia.
SUUNNITTELE: Mieti yrityksen toimintaan sopiva pakote-compliance-prosessi. Selonottovelvollisuus suhteutetaan yrityksen resursseihin.
KIRJAA YLÖS: Kaikki selvitystyö pakotevapaan liiketoiminnan takaamiseksi tulee dokumentoida.
SEURAA: 11.pakotepaketti on tulossa.
KYSY: Jos olet epävarma, miten toimia, ota yhteyttä viranomaisiin.
ILMOITA: Epäilyttävästä toiminnasta tai yhteydenotoista voi ilmoittaa Tullin vihjepalveluun https://vihjeet.tulli.fi tai Suojelupoliisiin proliferaatiovalvonta@supo.fi

Pakotteiden rikkominen on rangaistavaa. Seuraamusvaihtoehdot ovat sakkoa tai vankeutta.

Lisätietoja pakotteista:

Ulkoministeriö: https://um.fi/pakotteet
Tulli:  https://tulli.fi/-/uudet-eu-n-venajaan-kohdistamat-pakotteet
EastCham https://www.eastcham.fi/pakotteet/
EastCham: Miten toimit oikein pakoteympäristössä? https://www.eastcham.fi/pakotteet/miten-toimit-oikein/


Reminder on sanctions

Companies should exercise particular care in their trade processes in the current situation where companies may face the circumvention of sanctions, such as chaining purchases to obscure the end customer, wherever they are. It is not sufficient to justify compliance with sanctions if the company’s customer is not in Russia, but the company must, inter alia, identify the type of customer with which it is dealing (ownership and control) and verify the end-user.

Checklist:

RESPOND: it is mandatory for companies to actively identify and monitor the sanctions policies in force.
PLAN: Consider a sanctions compliance process that fits the resources of the company.
DOCUMENT: All investigations to ensure sanction-free trade should be documented.
FOLLOW-UP: The 11th package of sanctions is on the way.
CONSULT: If you are unsure how to proceed, contact the authorities.
REPORT: Suspicious activities or contacts can be reported to Finnish Customs https://vihjeet.tulli.fi/  or to Finnish Security and Intelligence Service proliferaatiovalvonta@supo.fi

More information: Ministry for Foreign Affairs of Finland

Violation of sanctions can cause fine or even imprisonment.

Kauppakamarien vientijohtajakysely: 51 prosenttia vientiyrityksistä arvioi vientinsä kasvavan tänä vuonna viime vuoteen verrattuna

Kauppakamarien vientijohtajakyselystä selviää, että yritysten vientinäkymiä heikentävät tällä hetkellä eniten heikentynyt kysyntä, kohonneet kustannukset sekä taantuva maailmantalous. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 19 prosenttia arvioi viennin laskevan kuluvana vuonna. Sen sijaan 51 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan tänä vuonna. Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka odottaa tulevalta hallitukselta vahvoja linjauksia viennin edistämiseksi ja uusien investointien kotiuttamiseksi.

Toivakan mukaan hyvä uutinen on se, että suurin osa kauppakamarien viestijohtajakyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan tänä vuonna. Toivakka kuitenkin huomauttaa, että niiden osuus, jotka arvioivat vientinsä laskevan, on kasvanut alkuvuodesta. Helmikuussa vientinsä arvioi laskevan 13 prosenttia yrityksistä, nyt 19 prosenttia.

“Näkymät ovat siis kahtalaiset. Se, että niiden yritysten määrä kasvaa, mitkä arvioivat viennin laskevan, on huolestuttavaa”, Toivakka sanoo.

Vientiyritykset valitsivat kyselyssä kolme eniten vientinäkymiä heikentävää tekijää. Vientinäkymiä heikentävät yritysten mukaan eniten heikentynyt kysyntä (54%), kohonneet kustannukset (52%) sekä taantuva maailmantalous (52%). Myös geopoliittinen epävarmuus (33%) ja Venäjän sota ja pakotteet aiheuttavat yrityksissä epävarmuutta tulevasta (22%).

Vientinäkymiä vahvistaviakin tekijöitä on. Avoimissa vastauksissa yritykset kertovat vientinäkymiään vahvistaviksi tekijöiksi energiamarkkinoiden muutokset ja Venäjän sodan kiihdyttämän energiamurroksen, joka vauhdittaa vihreää siirtymää.

Suomi tarvitsee uuden kauppapoliittisen ohjelman

Toivakan mukaan kansainväliseen kauppaan liittyy nyt erityisen paljon riskejä ja epävarmuutta, sillä Suomea heiluttavat ennen kaikkea ulkoapäin tulevat epävarmuudet.

”Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia on edelleen vaikea arvioida, Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet lisäävät vientiyritysten epävarmuutta tulevaan. Blokkiutuminen ja maailmankaupan pirstoutuminen nostavat kustannuksia. Siksi painotan, että hallitusneuvotteluissa on paneuduttava vientiyritysten kohtaamiin haasteisiin maailmankaupan murroksessa. Suomi tarvitsee ehdottomasti ajantasaisen kasvuun ja kansainvälistymiseen kannustavan kauppapoliittisen ohjelman, jossa selvitetään Suomen ulkomaankaupan riskit ja kasvaneet mahdollisuudet muuttuneessa geopoliittisessa toimintaympäristössä”, vaatii Toivakka.

Hallitusneuvotteluista Toivakka odottaa keinoja, joilla Suomeen luodaan kilpailukykyinen ja ennakoitava toimintaympäristö yrityksille.

“Se vaatii vakaata julkista taloutta, sujuvia luvitusprosesseja ja osaavan työvoiman saatavuutta. Suuri talouden kestävyyshaasteemme on saada lisää kansainvälistä kasvua hakevia yrityksiä, jotta vientimme ei olisi niin harvojen yritysten harteilla”, Toivakka sanoo.

>Vientijohtajakyselyn tuloksiin<

Vientiyritysten johtajille suunnattu kauppakamarikysely tehtiin 15.–17.5.2023. Kyselyyn vastasi 95 yritystä. Kysely lähetettiin merkittäville vientiä harjoittaville yrityksille eri puolille Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Lenita Toivakka
Johtaja – knasainväliset asiat, Keskuskauppakamari
Maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari
lenita.toivakka@chamber.fi
+358 50 464 6552

Saunarekka kuljetti Käärijän Euroviisuihin – väliaikaiseen vientiin hyödynnettiin ATA carnet’ia

Saunarekan toimitusjohtaja Niko Nenonen lupasi yhteisessä illanvietossa Käärijälle, että jos Käärijä valitaan edustajaksi Euroviisuihin, lähtee Saunarekka mukaan. Ja niin siinä kävi. Saunarekan viennissä käytettiin kauppakamareiden myöntämää ATA carnet’ia. ATA carnet on kansainvälinen tulliasiakirja, jonka avulla tavaroita voidaan viedä sopimukseen liittyneisiin maihin tulli- ja verovapaasti korkeintaan yhden vuoden ajaksi.

”Ihmiset olivat mennä järjiltään nähdessään Käärijä-saunarekan”, kertoo toimitusjohtaja Niko Nenonen Saunarekan lämpimästä vastaanotosta Euroviisuissa Liverpoolissa.

Saunarekka viihdytti viisukansaa kaupungin parhaalla paikalla. Ohikulkijat ottivat viikon aikana tuhansia kuvia, ja iso osa kiinnostuneista sai myös mahdollisuuden kokea aidon suomalaisen saunaelämyksen Euroviisu-hulinan ytimessä. Saunojia kävi noin 300, kuten Euroviisu-artisteja, median edustajia ja ulkomaalaisia ja suomalaisia viisufaneja.

”Saunarekan ympärille kasattiin viihtyisä Käärijä-corner, jossa yleisö sai ottaa kuvia Käärijä-valokuvausseinän kera. Ihmisvirta alueella oli loputon”, Nenonen kuvailee.

Idea tempaukseen syntyi viime syksynä.

”Sovimme illanistujaisissa Käärijän kanssa, että jos hänet valitaan Euroviisuihin, saunan täytyy lähteä mukaan. Mikäs siinä sitten – yhdet puheet kuten meillä päin sanotaan”, Nenonen naurahtaa.

ATA carnet väliaikaiseen vientiin

Saunarekka kulki Finnlinesin lautalla suoraan Helsingistä Iso-Britannian satamakaupunkiin, Hulliin. Hullista matka jatkui noin 200 kilometrin verran Liverpooliin.

Saunarekan väliaikaiseen vientiin käytettiin kauppakamareiden myöntämää ATA carnet -tulliasiakirjaa. Sen avulla tavaroita voidaan viedä sopimukseen liittyneisiin maihin tulli- ja verovapaasti korkeintaan yhden vuoden ajaksi.

Iso-Britannian EU-eron myötä tarvittiin myös muiden vientivaatimusten selvittelyä. Nenosen mukaan kauppakamari palveli ensi kertaa tulliasiakirjojen kanssa painivaa yritystä maltilla ja asiantuntevasti.

”Missään vaiheessa prosessia ei tuntunut siltä, että asian kanssa joutuisi yksin taistelemaan – päinvastoin. Ilman kauppakamaria ei oltaisi varmasti onnistuttu. Suosittelen kauppakamarin ulkomaankaupan asiakirjapalveluita ehdottomasti muillekin”, sanoo Nenonen.

16-metrinen sauna- ja viihdekeskus

Saunarekka sai alkunsa vuonna 2003, kun metsäkoneyrittäjä hajotti paukkupakkasissa 12-tuntisen vuoronsa päätteeksi jälleen kerran metsäkoneensa laipan ja totesi, onko tässä mitään järkeä. Pian yritys myytiin ja käteen jäi 13-metrinen lavettikärri.

Ensimmäinen versio Saunarekasta syntyi talkoohengessä jo saman vuoden keväällä. Viihdekeskus näki päivänvalonsa kesällä 2003, jolloin se alkoi kiertämään ja herättämään huomiota paikallisissa tapahtumissa ympäri Savoa ja Keski-Suomea.

Saunarekkaa on kehitetty siitä lähtien. Yhteistyökumppaneita on ollut lukuisia, kuten NRJ. Matkalle on sattunut myös ikävämpi tapahtuma, Saunarekan palo vuonna 2014, mutta se ei ollut Saunarekan loppu.

Vuonna 2016 valmistunut entistä ehompi 16-metrinen sauna- ja viihdekeskus toimii erilaisten promootioiden, tuotelanseerausten ja muiden tapahtumien tukikohtana.

Seuraavaksi Saunarekka valmistautuu tiukkaan kesäsesonkiin, joka pitää sisällään festareita sekä pienempiä ja suurempia yleisötapahtumia ympäri Suomen.

https://saunarekka.fi/

https://www.atacarnet.fi/

Teksti:
Viivi Sakkara
viestintäpäällikkö
Keski-Suomen kauppakamari
gsm 050 439 6170
viivi.sakkara@kskauppakamari.fi

Kuvat:
Kuva missä Saunarekka: Niko Nenonen
Yhteiskuvassa Käärijä ja Saunarekan toimitusjohtaja Niko Nenonen. Kuva: Niko Nenonen

Kauppakamarien vientijohtajakysely: 17 prosenttia vientiyrityksistä kohdannut Venäjä-pakotteiden kiertämisyrityksiä

Kauppakamarien vientijohtajakyselyn mukaan 17 prosenttia vientiyrityksistä on kohdannut Venäjän vastaisten pakotteiden kiertämisyrityksiä. Vastanneista 17 prosenttia ei osannut arvioida, onko pakotteiden kiertämisyrityksiä osunut omalle kohdalle. Vielä marraskuussa vetäytyminen Venäjän markkinoilta oli kesken 15 prosentilla vientiyrityksistä, kun tuoreimman kyselyn mukaan vetäytyminen oli kesken enää 10,5 prosentilla.

Kauppakamarien vientijohtajille suunnatusta kyselystä selviää, että 17 prosenttia vastanneista yrityksistä on kohdannut Venäjän vastaisten pakotteiden kiertämisyrityksiä. 66 prosenttia vastanneista yrityksistä ei kyselyn mukaan ole kohdannut pakotteiden kiertämisyrityksiä ja 17 prosenttia ei osannut arvioida asiaa.

Kysely kohdistettiin merkittäville vientiä harjoittaville työnantajayrityksille eri puolilta Suomea ja siihen vastasi 95 vientiyritystä.

Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka vetoaa, että vientiyritykset pysyvät valppaina pakotteiden kiertämisten suhteen.

”Yritysten on tunnettava asiakkaansa ja otettava selvää asiakkaidensa taustoista, eikä varoitusmerkkejä ole varaa jättää huomioimatta. Vientiyrityksistä 17 prosenttia ei osannut arvioida, ovatko ne joutuneet pakotteiden kiertämisyritysten kohteeksi. Se kertoo myös siitä, että yrityksillä ei ole tarpeeksi tietoa siitä, miten pakotteita yritetään kiertää. Kiertämisyrityksiä tehdään hyvin salakavalasti”, Toivakka sanoo.

Toivakan mukaan pakotteiden kiertoyrityksiin liittyy monenlaisia varoitusmerkkejä. Yritysten on huomioitava niin sektorikohtaiset pakotteet kuin henkilöpakotteet.

“Tuoreet muutokset esimerkiksi maksuyhteystiedoissa, dokumenteissa ja toimitusosoitteissa on hyvä selvittää. Myös käteismaksujen tarjoaminen, täysin entuudestaan poikkeavat tilaukset kolmannesta maasta tai vaikeasti löydettävät yrityksen tiedot ovat signaaleja, joita ei kannata jättää huomioimatta. Selvittäminen voi olla hidasta, mutta se on erittäin tärkeää”, Toivakka sanoo.

Toivakka muistuttaa, että suomalaiset yritykset ovat tuominneet Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa ja noudattaneet pakotteita erittäin hyvin.

“Siksi on tärkeää, että myös pakotteiden kiertoyrityksiin suhtaudutaan vakavasti ja ne torjutaan”, Toivakka sanoo.

EU valmistelee parhaillaan 11. pakotepakettia. Sen tavoitteena on muun muassa torjua pakotteiden kiertämistä ja EU:n pakotteiden alaisten tuotteiden päätymistä Venäjälle tukemaan maan sotataloutta.

Yritysten vetäytyminen Venäjän markkinoilta edistynyt

Marraskuussa toteutetun vientijohtajakyselyn mukaan vielä 15 prosentilla yrityksistä oli vetäytymisprosessi Venäjän markkinoilta kesken. Uusimman kyselyn mukaan vetäytymisprosessi oli kesken enää 10,5 prosentilla. 85,3 prosenttia vastanneista yrityksistä ei kyselyn mukaan harjoita liiketoimintaa Venäjällä.

”Kyselyn tulokset osoittavat, että aloitettuja vetäytymisprosesseja on saatu päätökseen riskialttiista liiketoimintaympäristöstä huolimatta, sillä Venäjä on vaikeuttanut yritysten lähtöprosesseja maasta merkittävällä tavalla”, Toivakka huomauttaa.

Liiketoimintaa Venäjällä harjoittaa vastanneista yrityksistä edelleen vain noin neljä prosenttia. Määrä on pysynyt samana viime marraskuussa toteutettuun kyselyyn verrattuna.

Lenita Toivakka
Johtaja, kansainväliset asiat
Keskuskauppakamari
Maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari
lenita.toivakka@chamber.fi
+358 50 464 6552

Kauppakamarien vientiyritysten johtajille suunnattu kysely tehtiin 15.–17.5.2023. Kyselyyn vastasi 95 yritystä. Kysely lähetettiin merkittäville vientiä harjoittaville yrityksille eri puolille Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Vientijohtajakyselyn tulokset ja taustatiedot.

Kauppakamarikysely: Yritysten kasvuodotukset edelleen vaisuja, mutta suhdannehuolet ja kustannuspaineet hellittäneet hieman

Suomalaisyritysten suhdannehuolet ja kustannuspaineet ovat hellittäneet hieman ja odotukset liikevaihdon kehityksestä kääntyneet nousuun pitkän heikkenemisvaiheen jälkeen, selviää uusimmasta kauppakamarikyselystä. Keskuskauppakamarin pääekonomistin mukaan erityisen loistavaksi tilannetta ei voi silti kuvata ja säröjäkin löytyy.

Yritysten tunnelmat omilla toimialoillaan ovat parantuneet selvästi viime joulukuusta, vaikka pessimistisiä vastaajia oli edelleen optimistisia enemmän. Tuoreessa kauppakamarikyselyssä pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi tilannetta kuvasi nyt 33,6 prosenttia, kun vastaava osuus oli joulukuussa lähes 40 prosenttia.

Synkin tunnelma on edelleen rakennusalalla, jossa yli 60 prosenttia vastaajista luonnehtii vallitsevaa tunnelmaa pessimistiseksi tai erittäin pessimistiseksi. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist arvioi, että rakentamisen volyymin lasku hidastaa jatkossa Suomen talouden kasvua.

Optimistisimpia oltiin kyselyn mukaan palvelualoilla ja teollisuudessa, vaikka kuluttajien supistunut ostovoima on latistanut palvelualojen tunnelmia viime joulukuusta.

Yritysten odotukset kannattavuuden kehityksestä parantuneet selvästi

Myös kustannuspaineet yrityksissä ovat hellittäneet, mikä heijastuu kannattavuuden kehitystä koskeviin odotuksiin. Seuraavan kuuden kuukauden jaksolla kannattavuuden paranemista odotti lähes 29 prosenttia vastaajista ja heikkenemistä reilut 30 prosenttia. Vielä joulukuussa yli 41 prosenttia vastaajista ennakoi kannattavuutensa alenevan, eli tilanne on kohentunut selvästi.

Yrityksiltä kysyttiin kuinka ne arvioivat liikevaihtonsa kehittyneen kuluvan vuoden aikana viime vuoteen verrattuna. 25 prosenttia arvioi liikevaihtonsa laskeneen, 44 prosenttia kasvaneen ja loput pysyneen ennallaan.

Jatkon osalta luotto liikevaihdon kasvuun on hieman huterampaa. Vastanneista noin 33 prosenttia uskoo liikevaihtonsa kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana. Pienenemiseen uskoo noin 21 prosenttia vastaajista ja 46 prosenttia arvioi liikevaihdon pysyvän ennallaan.

”Tilanne ei ole yrityksissä kannattavuudenkaan suhteen huikea, mutta se on kohentunut selvästi. Erityisen huonona tilannetta ei voi pitää etenkään siksi, että olemme todennäköisesti lähellä suhdanteen pohjaa”, arvioi Appelqvist.

Heikkenevä suhdanne ei ole synkistänyt työllisyysodotuksia

Kauppakamarien talouskyselystä selviää, että pitkään jatkunut suhdanteen heikkeneminen ei ole odotuksista huolimatta synkentänyt yritysten työllisyysodotuksia. Yli 28 prosenttia ennakoi yrityksensä henkilöstömäärän kasvavan ainakin jonkin verran seuraavan kuuden kuukauden aikana. Henkilöstömäärän supistumista odotti selvästi pienempi osuus, 12 prosenttia vastaajista.

Vaikka tuotantokustannusten kallistumisen takia myyntihintojaan seuraavan neljän kuukauden aikana on nostamassa jonkin verran tai merkittävästi 67 prosenttia yrityksistä, on merkittävästi hintojensa nostoa suunnittelevien osuus alentunut lähes yhdeksän prosenttiyksikköä joulukuusta. Ei lainkaan hintojen nostoa suunnittelevien osuus on noussut kahdeksan prosenttiyksikköä, 28 prosenttiin.

”Vaikka hintapaineita esiintyy edelleen, on tilanne helpottamassa. Aiempaa harvemmassa yrityksessä arvioidaan raaka-aineiden hintojen tai toimitusvaikeuksien rajoittavan omaa toimintaa. Myyntihintojen nostoa suunnitellaan edelleen yleisesti, mutta ei dramaattisin harppauksin, vaan pienin askelin”, Appelqvist sanoo.

Yritysten kasvuodotukset vaimeita

Kauppakamarikyselyssä 35,7 prosenttia vastaajista arvioi tilauskantansa olevan tällä hetkellä pienempi kuin vuosi sitten.

”Suomessa vientiteollisuus lähti viime vuoteen erinomaisesta tilauskantatilanteesta käsin, mutta uusien tilausten virta on pitkään ollut vaisu. Hyvä lähtötilanne on kannatellut suhdannetta, mutta tilauskannat ovat heikentyneet. Tulevaisuus näyttää jo hieman valoisammalta, koska aiempaa useammassa yrityksessä uskotaan tilauskantojen paranemiseen jatkossa”, sanoo Appelqvist.

Erityisen vahvoja kasvuodotuksia yrityksiltä ei löydy vieläkään, mutta verrattuna joulukuuhun odotukset tilauskantojen kehityksestä ovat kuitenkin parantuneet. Yrityksistä 23 prosenttia arvioi tilauskantansa supistuvan seuraavan kuuden kuukauden aikana, kun vielä joulukuussa vastaava osuus oli yli 35 prosenttia. 25 prosenttia odottaa tilauskannan kasvavan.

Myös muiden kuin rakennusinvestointien osalta näkymät kuluvalle vuodelle ovat melko vaimeita. Lähes puolet vastaajista arvioi investointiensa pysyvän ennallaan seuraavan 12 kuukauden jaksolla, mutta kasvuun uskoo vain vajaat 20 prosenttia.

Kauppakamarien talouskysely tehtiin 26.-28.4.2023 ja siihen vastasi 1560 yritystä eri toimialoilta eri puolilta Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Jukka Appelqvist
Pääekonomisti
Keskuskauppakamari
jukka.appelqvist@chamber.fi
+358 44 263 1051