Kansainväliset markkinat haastava mahdollisuus

Kuva: Pixhill -kuvapankki

Vientiyritysten lisääntyvä määrä ja lisääntyvä vienti on tärkeää Suomen ja Etelä-Savon menestyksen kannalta. Suomalaisella osaamisella on kysyntää. Kansainvälistyminen on aina iso strateginen päätös ja yrityksen valmiudet vientiin tulee monipuolisesti arvioida. Kansainvälisen toiminnan suunnittelussa on hyvä edetä vaihe vaiheelta perusasioista kohti vaativampia operaatioita. Eteen tulevia kysymyksiä on paljon, mutta käytettävissä on myös paljon erilaisia yrityksille suunnattuja kansainvälistymispalveluita.

Kohdemaan ja maiden valinta on yksi peruskysymyksiä. Ovatko tarjottavat tuotteet tai palvelut sopivia kohdemaan kysyntään? Tähän kysymykseen saa vastausta markkinaselvityksestä, joka kannattaa tehdä tai teettää. On hyvä muistaa, että Ruotsi, Saksa ja Venäjä muodostavat ulkomaankaupan kärkikolmikon. Ruotsi onkin usein maa, josta suomalainen yritys aloittaa kansainvälistymisen.

Tuotteiden ja palveluiden vientikelpoisuus tulee varmistaa niin, että ne ovat selkeästi tuotteistettu ja dokumentoitu. Palvelumuotoilu on tämän päivän työkalu tähän.

Myynti ja markkinointi ovat perinteisesti niitä akilleenkantapäitä, joita ei osata tai jopa pelätään. Yritysten käytettävissä ovat mm. suomalaisten yritysten yli 60 maahan perustamat kahdenväliset kauppayhdistykset ja kauppakamareiden FinnCham -verkosto joka toimii 37 maassa kooten kohdemaissa yhteen siellä toimivat isot ja pienet suomalaisyritykset. Eri maiden kulttuurit eroavat ja keinot päästä eri markkinoille vaihtelevat. Messuille osallistumista on mm. pidetty hyvänä keinona päästä Saksan markkinoille. Messukuluja voi pienentää yhteisosastoilla ja rahoitusta tapahtumiin osallistumisen kuluista voidaan hakea Business Finlandilta tai ELY-keskukselta.

Verkkoliiketoiminta ja verkkokaupan perustaminen ovat monella toimialalla erinomainen vaihtoehto.

Vientiin, jakeluun ja edustuksiin liittyvät sopimukset ovat kansainvälisessä kaupassa tärkeitä toiminnan kannattavuuden kannalta. Maksuliikenne ja saatavien turvaaminen on laaja kokonaisuus ja silloin erilaiset turvaamiskeinot täytyy hallita.

Kansainvälinen toiminta myös syö pääomia ja vaatii riittävän rahoituksen. Virallisia rahoituslähteitä on kohtuullisen paljon: ELY-keskusten pk-yritysten kilpailukykyä kehittävistä ohjelmista avustetaan kansainvälistymistä. Finnveran lainoja ja takauksia voidaan käyttää kattamaan viennin aiheuttamaa käyttöpääoman tarvetta.

Business Finland tukee kansainvälisen kasvun suunnittelua, uuden tuotteen tai konseptin testaamista ja markkinointistrategian kehittämistä jne. Suomen Teollisuussijoitus tukee yritysten kansainvälistymistä. Finfund rahoittaa kehitysmaissa ja Venäjällä toimivia tai niihin perustettavia yrityksiä. EU:n Horizon 2020´s SME Instrument tukee kasvuhakuisia, innovatiivisia pk-yrityksiä. Pk-yritysten yksityisiä rahoituslähteitä ja sijoittajia löytyy osoitteesta: menestyvayritys.com

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto, jonka ytimen muodostavat Business Finland, Finnvera, Finfund, Finnpartnership, Teollisuussijoitus, ELY-keskukset ja TE-toimistot sekä ulkoministeriö lähetystö- ja kunniakonsuliverkostoineen. Team Finland verkosto pyrkii tarjoamaan yrityksille sujuvan palveluketjun neuvonnasta rahoitukseen. Keskuskauppakamari ja kauppakamarit Suomessa ja Finncham-kumppanit maailmalla tekevät yhteistyötä Team Finland-toimijoiden kanssa.

Etelä-Savossa on vuodesta 2014 toiminut Team Finland alueverkosto johon on koottu julkisrahoitteiset toimijat Ely-keskus, Finnvera, Business Finland (ent. Tekes ja Finnpro), Enterprise Europe Network, kunnalliset ja seudulliset elinkeinoyhtiöt ja elinvoimayksiköt, oppilaitokset, kauppakamari ja yrittäjäjärjestö. Alueverkoston tehtävänä on koota ja koordinoida alueen eri toimijoiden kansainvälistymispalvelut selkeäksi kokonaisuuksiksi yritysten suuntaan. Alueverkosto kokoontuu 2-4 kertaa vuodessa. Alueverkosto on järjestänyt ja ollut järjestämässä vuosittain erilaisia tapahtumia ja tietoiskuja, joissa teemoina ovat olleet kansainvälistymiseen liittyvät asiat ja eri maiden tai maanosien markkinamahdollisuudet. Tänä vuonna Etelä-Savon Vientiosaajat-hanke järjesti erinomaisen tilaisuuden teemalla. ”Oisko vientiä” pääpuhujana Esko Aho.

Team Finland alueverkoston puheenjohtajana toimii kauppakamarin asiamies Esko Pitkänen ja Etelä-Savon aluekoordinaattorina yksikön päällikkö Kirsi Kosunen ELY-keskuksesta.

Etelä-Savon kauppakamarin KV-ryhmä ja Team Finland alueorganisaatio yhdistyivät vuoden 2018 alusta. Samojen asioiden parissa toimivat organisaatiot tekivät päällekkäistä työtä ja nähtiin järkeväksi yhdistää voimavaroja.

Tärkeätä on löytää ne yritykset, joilla on halu ja kyky kansainvälistymispolulle. Ketään ei voida kantaa omalta tontilta kansainvälistymään, mutta kv-palveluiden jalkautuminen ja mahdollisuuksien avaaminen pk-yrityksille ymmärrettävällä kielellä voi osaltaan edesauttaa asiaa.


Kirjoittaja: Senior Advisor Esko Pitkänen