Näin sote-uudistus onnistuu - Kauppakamareiden aluevaaliteesit

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut sekä pelastustoimi siirtyvät hyvinvointialueiden järjestettäviksi vuoden 2023 alusta. Hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa käyttää aluevaltuusto, jonka jäsenet ja varajäsenet valitaan aluevaaleilla. Valtuuston toimikausi on neljä vuotta. Ensimmäiset aluevaalit pidetään 23.1.2022 kaikilla hyvinvointialueilla.

Siirtyvien tehtävien joukossa ovat nykyisin kuntien järjestämisvastuulla olevat sosiaalihuollon palvelut, avoterveydenhuollon palvelut kuten terveyskeskusten palvelut, sairaalapalvelut, suun terveydenhuolto, mielenterveys- ja päihdepalvelut, lastensuojelu, vammaispalvelut, ikäihmisten asumispalvelut sekä kotihoito.

Aluevaltuusto päättää hyvinvointialuestrategiasta, hyvinvointialueen hallintosäännöstä, hyvinvointialeluun talousarviosta ja taloussuunnitelmasta, omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta, liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista, varallisuuden hoidon sekä rahoitus- ja sijoitustoiminnan perusteista, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista, palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista sekä hyvinvointialueen järjestämisvastuulle kuuluvista palveluista perittävistä asiakasmaksuista, takaussitoumuksen tai muun vakuuden antamisesta toisen velasta, jäsenten valitsemisesta toimielimiin, luottamushenkilöiden taloudellisten etuuksien perusteista, hyvinvointialueen tilintarkastajien valitsemisesta, tilivelvollisten nimeämisestä, hyvinvointialueen tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta sekä muista aluevaltuuston päätettäviksi säädetyistä ja määrätyistä asioista.

Hyvinvointialueen on sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämislain mukaan laadittava taloutensa ja toimintansa suunnittelua ja johtamista varten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelustrategia. Palvelustrategia on valtuustojen yksi tärkeimmistä päätöksistä, sillä palvelustrategiassa hyvinvointialue asettaa tavoitteet sille, miten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut toteutetaan ottaen huomioon hyvinvointialueen asukkaiden tarpeet, paikalliset olosuhteet, palvelujen saatavuus ja saavutettavuus sekä kustannusvaikuttavuus. Hyvinvointialue voi tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja itse tai hankkia niitä sopimukseen perustuen yksityiseltä palveluntuottajalta.

Näin hyvinvointialueet onnistuvat sotessa:

 1. Hyödyntämällä monituottajamallia mahdollisimman laajasti
  Yritykset ja järjestöt on otettava mukaan tuottamaan sote-palveluita nykyistä laajemmin.

 2. Lisäämällä palvelusetelin käyttöä ja ottamalla käyttöön henkilökohtainen budjetti
  Palvelusetelin laajempi käyttö nopeuttaa hoitoonpääsyä ja lisää asiakkaan vapautta valita hänelle parhaiten sopiva palvelu.

 3. Tekemällä kustannuksista ja hoidon laadusta läpinäkyviä ja vertailtavia
  Hyvinvointialueiden tulee toimia avoimesti ja tehdä kustannuksistaan ja hoidon laadusta läpinäkyviä ja vertailtavia. Hyvinvointialueilla tulisi olla yhtenäinen kustannusten laskentamalli.

 4. Hyödyntämällä teknologiaa ja digitalisaatiota
  Julkinen terveydenhuolto tarvitsee digiloikan. Sote-palveluiden saatavuutta ja laatua on parannettava hyödyntämällä digipalveluita, teknologiaa ja tekoälyä nykyistä laajemmin.

 5. Rakentamalla asiakaslähtöiset palvelupolut ja huolehtimalla palveluintegraatiosta
  Asiakaslähtöiset palvelut edellyttävät, että ammattilaisten yhteistyö toimii käytännön palveluprosesseissa. Pelkkä organisaatiorakenteiden muuttaminen ei riitä.

 6. Varmistamalla sote-alan henkilöstön saatavuuden
  Osaavan työvoiman saatavuus on varmistettava niin julkiselle puolelle kuin sote-alan yrityksille. Osaamisperusteista maahanmuuttoa on lisättävä, koulutustarjontaa joustavoitettava ja lisättävä sekä monialaista yhteistyötä kehitettävä.


Lue tarkemmin aluevaaliteeseistä: