Etelä-Savon kauppakamarin KV-ryhmä ja Team Finland alueverkosto

Team Finland on yrityksille kansainvälistymispalveluita tarjoavien julkisten toimijoiden verkosto. Verkoston ydintehtävä on Suomessa toimivien yritysten viennin ja kansainvälisen kasvun vauhdittaminen. Pääpaino on pienissä ja keskisuurissa yrityksissä. Etelä-Savossa yhdistimme kauppakamarin KV-ryhmän ja Team Finland alueorganisaation toiminnot kolmisen vuotta sitten, kun totesimme, että molempien toimijoiden tavoitteet ja tehtävät olivat hyvinkin yhteneviä.

Yhdistetty KV-ryhmä ja TF-alueorganisaatio kokoontuu neljästi vuodessa. Kokouksissa kuullaan vientiin ja kansainvälistymiseen liittyviä ajankohtaisia asiantuntijapuheenvuoroja, yrityscaseja viennistä ja kansainvälistymisestä sekä käydään eri toimijoiden ajankohtaiset hankkeet.

Olemme järjestäneet useita yrityksille tarkoitettuja tilaisuuksia, joissa on käsitelty eri kohdemaiden tai maanosien markkinoita ja viennin aloittamiseen liittyviä kysymyksiä asiantuntijoiden ja mm. kohdemaissa toimivien suurlähettiläiden voimin. KV-ryhmä ja TF-verkosto välittää myös tietoa erilaisista verkossa tapahtuvista vientiin ja eri maihin liittyvistä ajankohtaisista tietoiskuista.

Päätös viennin aloittamisesta on yritykselle aina iso ja strateginen päätös, koska kansainvälistymisessä tarvitaan väistämättä paljon osaamista, resursseja ja pääomaa. Tähän päätöksentekoon verkosto tarjoaa monenlaista apua, tietoa ja kokemusta.

Vientitoiminta vaatii onnistuakseen huolellisen suunnittelun lähtien kohdemaiden markkinoiden mahdollisuuksista, tuotteistamisesta, markkinoinnista ja myynnistä, riskeistä, sopimuksista ja rahoituksesta. Usein kannattaa edetä helpoimmista operaatiomuodoista vaativimpiin.

KV-ryhmä ja TF-alueorganisaatio on kuluvana vuonna pyrkinyt syvällisemmin selvittämään pk-yritysten kansainvälistymisen motiiveja ja esteitä. Kävimme alkukesän kokouksessa läpi XAMK:n projektipäällikkö Anna-Maija Torniaisen Pro Gradu-työtä, jossa hän pyrki tunnistamaan ne keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat pk-yritysten kansainvälistymiseen Etelä-Savon seudulla. Kansainvälistymistä aloittaville yrityksille on yhteisenä ominaisuutena rahoitustarve ja resurssien saatavuus. Motiiveja ovat kasvun tavoittelu ja kilpailukyvyn lisääminen. Henkilökohtainen tausta ja kumppaneiden tärkeys ovat kansainvälistymisen positiivisia vetureita. Pk-yritysten motivaatiota kohti kansainvälistymistä voidaan kannustaa ja lisätä tarjoamalla kansainvälistymisen tukipalveluja, kuten rahoitusta, neuvontaa ja verkostoja.

KV-ryhmä ja TF-alueorganisaatio toteutti keväällä suppean kyselyn alueen pk-yrityksille halukkuudesta kansainvälistyä. Tämän kyselyn jatkona tehdään halukkuutensa ilmoittaneille n. 20 yritykselle loppuvuodesta Aalto-yliopiston International Business-kandidaatti (BScBA) -opiskelijoiden toimesta syvällinen haastattelu, jossa yritysten valmiudet ja puutteet tulevat yksityiskohtaisesti esille. International Business-opiskelijoiden toteuttama haastattelu vahvistaa myös paikallista Aalto-yliopiston ja yritysten yhteistyötä.

TEAM FINLAND nojautuu maailmalla vahvasti Suomen edustustoihin. Ulkoministeriö ja edustustot auttavat yrityksiä yhteyksien luomisessa, tarjoavat tietoa kunkin maan markkinoista ja mahdollisuuksista ja tukevat markkinoille pääsyn onnistumisessa.

ELY-keskuksissa Suomessa toimivat Team Finland kasvu- ja kansainvälistymiskoordinaattorit. Etelä-Savossa koordinaattorina toimii yksikön päällikkö Kirsi Kosunen puh. +358 295 024 056.

HYVÄ LUKIJA, JOS ET OLE VIELÄ KÄYNYT TEAM FINLAND SIVUILLA, KÄYPÄ NYT, SIELLÄ ON PALJON HYÖDYLLISTÄ TIETOA YRITYSTEN KANSAINVÄLISTYMISESTÄ!

SAVOLAINEN PÄRJÄÄ MISSÄ VAIN!