Opiskelijoiden stipendit / apurahat haettavana

Etelä-Savon kauppakamarin yhteydessä toimiva Hilja ja Alpo Savolaisen rahasto jakaa vuosittain apurahoja alueensa opiskelijoille.

Kenelle?
Apurahat myönnetään hakemusten perusteella taloudellisten ja teknisten alojen päätoimisille opiskelijoille, jotka ovat kotoisin tai asuvat vakituisesti Etelä-Savon kauppakamarin alueella (Etelä-Savon maakunta pois lukien Heinävesi ja Joroinen) sekä ovat alle 27 vuotiaita. Apurahaa ei myönnetä jatko-opiskelijoille eikä heille, jotka ovat saaneet rahastolta stipendin tai apurahan viimeisen kahden vuoden aikana.

Hakeminen?
Voit hakea apurahaa opintoihin tai opinnäytetyön tekemiseen. Apuraha opintoihin on enintään 500 euroa ja opinnäytetöiden apuraha enintään 1500 euroa. Mainitse hakemuksessa kumpaa apurahaa haet ja kerro lyhyet perustelut, miksi juuri sinun tulisi saada apuraha.

Opinnäytetyön apurahaa haettaessa on hakemuksissa on oltava lyhyt tutkimussuunnitelma/ esittely opinnäytetyön aiheesta ja mahdollinen toimeksiantaja.

Stipendin hakemuksessa on oltava selvitys mihin tarkoitukseen stipendiä haetaan. Esimerkiksi vaihto, opintoihin liittyvät ohjelmistot tai työvälineet tms. Hakemuksessa on kuvattava mahdollisimman kattavasti, kuinka stipendi edesauttaa opintojen etenemistä.

Vapaamuotoisen hakemuksen liitteenä on ehdottomasti toimitettava ote väestötietojärjestlemästä sekä opintotodistus. Otteessa tulee ilmetä syntymäkunta sekä nykyinen asuinkunta. Ilmoitathan myös tiliyhteystiedot mahdollisen apurahan maksamista varten. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Lisätiedot ja hakemukset 31.12.2020 mennessä:
etelasavo@kauppakamari.fi
​​​​​​​Teppo Leinonen, p. 044 7700 592​​​​​​​

Hakemuksen voit lähettää myös postitse:
Etelä-Savon kauppakamari /
Hilja ja Alpo Savolaisen rahasto
Maaherrankatu 14
50100 Mikkeli

************************************************************************************************************

The Hilja and Alpo Savolainen Foundation, which operates in connection with the South Savo Chamber of Commerce, annually distribute grants to students in its area.

To whom?
Scholarships are awarded on the basis of applications to full-time students in the economic and technical fields who are from or permanently resident in the territory of the South Savo Chamber of Commerce (Etelä-Savo province excluding Heinävesi and Joroinen) and are under 27 years of age. The scholarship will not be awarded to postgraduate students or to those who have received a scholarship or scholarship from the fund in the last two years.

Applying?
You can apply for a scholarship to study or do a thesis. The scholarship for studies is a maximum of 500 euros and the scholarship for theses is a maximum of 1500 euros. Indicate in the application which grant you are applying for and give a brief justification as to why you should receive the grant.

When applying for a thesis grant, applications must include a short research plan/presentation on the topic of the thesis and a possible sponsor.

The scholarship application must contain an explanation of the purpose for which the scholarship is applied. For example, an exchange, software or tools related to the studies, etc. The application must describe as comprehensively as possible how the scholarship contributes to the progress of the studies.

An extract from the population information system and a study certificate must be attached to the free-form application. The extract must show the place of birth and the current place of residence. Please also provide account details for any scholarship payment. Incomplete applications will not be processed.

Additional information and applications by 31.12.2020:
etelasavo@kauppakamari.fi
Teppo Leinonen, tel. +358 44 7700 592

You can also send the application by post:
Etelä-Savon kauppakamari
Hilja and Alpo Savolaisen rahasto
Maaherrankatu 14 50100 Mikkeli