Yritysten kustannustuki

Kauppakamarin tietopaketti yrityksille 5.6.2020 yritysten kustannustuesta.
 • Kustannustuen tarkoitus on korvata koronakriisin aiheuttamia tappioita yrityksille; korvata kiinteitä kustannuksia ja palkkamenoja. Tavoitteena on pienentää konkurssiin ajautuvien yritysten määrää.
 • Hallitus antoi lakiesityksen yritysten kustannustuesta eduskunnalle 5.6.2020.
 • Seuraavaksi eduskunta käsittelee lakiesitystä. Eduskunta voi esittää lakiesitykseen muutoksia. Lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian. Tavoitteena on, että eduskunta käsittelee lain ennen kesätaukoa.
 • Tavoitteena on, että tuki on haettavissa heinäkuun alusta alkaen.


Miten tukea haetaan?

 • Kun laki ja siihen liittyvä asetus ovat voimassa, yritykset voivat hakea tukea Valtiokonttorista.
 • Valtiokonttori tiedottaa erikseen haun alkamisesta. Tavoitteena on, että tuki on haettavissa heinäkuun alusta alkaen.
 • Tukea pitää hakea 31.8. mennessä.
 • Tukea haetaan sähköisesti.
 • Valtiokonttori tekee tukipäätökset yritysten hakemusten ja Verohallinnon toimittamien yritysten myyntitietojen perusteella.
 • Hakemuksessa yrityksen on annettava tiedot tuen myöntämisen edellyttämistä kustannuksista, jo myönnetyistä valtiontuista, mahdollisista korvauksista, jotka perustuvat yksittäisiin vakuutuksiin sekä siitä, että yrityksellä ei ole taloudellisia vaikeuksia.


Mitkä ovat kustannustuen ehdot?

 • Ehtona on, että yrityksen toimialan myynti on pudonnut vähintään 10 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.
 • Lisäksi ehtona on, että yrityksen oma liikevaihto olisi laskenut vähintään 30 prosenttia vertailuajankohtaan nähden.
 • Tukeen oikeutetut toimialat määriteltäisiin erikseen valtioneuvoston asetuksessa, joka annetaan lain tultua voimaan.
 • Valtiokonttori voisi ottaa yrityksen hakemuksen käsittelyyn myös tilanteessa, jossa yritys ei kuulu valtioneuvoston asetuksessa mainittuun toimialaan, jonka liikevaihto olisi laskenut 10 prosenttia. Tällöin yrityksen tulisi osoittaa erityisen painavat syyt sille, että sen liikevaihto on alentunut koronatilanteen vuoksi.
 • Myös liiketoimintaa harjoittavat säätiöt ja yhdistykset olisivat tuen piirissä.
 • Kustannustukea eivät voisi saada yritykset, jotka ovat olleet EU:n valtiontukisääntelyn mukaan taloudellisissa vaikeuksissa 31.12.2019, jotka ovat laiminlyöneet verovelvoitteensa tai jotka ovat konkurssissa.


Miten tuki määräytyy?

 • Toimialan huhtikuun 2020 liikevaihtoa verrataan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon.
 • Yritysten huhti-toukokuun 2020 liikevaihtoa verrattaan maalis-kesäkuun 2019 keskimääräiseen liikevaihtoon. Jos yritys on perustettu vuoden 2019 kesäkuun jälkeen, liikevaihtoa verrattaisiin vuoden 2020 tammi-helmikuun myynnin keskiarvoon.
 • Liikevaihdon lasku todetaan Verohallinnolle annetuista alv-ilmoituksista.
 • Tukea saa yrityksen kiinteiden kustannusten ja palkkakustannusten perusteella.
 • Korvaukseen oikeuttavat kiinteät kulut voivat olla enintään puolet yrityksen vertailukauden keskimääräisestä liikevaihdosta.
 • Tuen euromääräinen maksimi kahden kuukauden ajalta on 500 000 e.
 • Alle 2000 euron tukea ei makseta.


Muiden tukien vaikutus?

 • Kustannustukea voi hakea, vaikka yritys olisi jo saanut muita suoria tukia koronatilanteessa, mutta nämä tuet vähennetään kustannustuesta.
 • Ravintola-alan tuki ja kuntien myöntämä yksinyrittäjien koronatuki vähennetään täysimääräisesti.
 • Business Finlandin ja ELY-keskusten yrityksille myöntämistä kehittämistuista vähennetään 70 prosenttia.


Lataa ohjeistus tästä.


Lähde: Keskuskauppakamari.

Lue myös: "Keskuskauppakamari kiittää hallitusta ja ministeri Lintilää yritysten kustannustuesta"