TIETOSUOJASELOSTE


Lataa tietosuojaseloste tästä >>

Rekisterinpitäjä:
Etelä-Savon kauppakamari (myöh. kauppakamari)
Y-tunnus: 0500585-5
Maaherrankatu 14
50100 Mikkeli

Rekisteriasioista vastaavan yhteystiedot:
Koulutus- ja palvelupäällikkö Tanja Puputti / Kehityspäällikkö Tiina Ylönen
Puh: 044 732 1180
Sähköposti: etelasavo@chamber.fi

Rekisterin nimi:
Etelä-Savon kauppakamarin jäsen-/ sidosryhmä- ja suoramarkkinointirekisteri.

Rekisterin käyttötarkoitus ja oikeusperuste
Kauppakamarilaissa säädettyjen tehtävien hoitaminen, asiakassuhteen ylläpito ja kehittäminen, luottamushenkilö-, asiantuntija- ja muiden sidosryhmäsuhteiden hoitaminen, tutkimustoiminta ml. hankeraportointi ja palveluiden sekä julkaisujen markkinointi. Käsittelyn tarkoituksena on
luottamushenkilöiden ja asiantuntijoiden osalta yhteystietojen ylläpito ja välittäminen asiantuntija ja luottamustoiminnan hoitamiseksi sekä muu yhteydenpito, viestintä ja markkinointi. Muiden henkilöiden osalta käsittelyn tarkoituksena on yhteydenpito, viestintä ja markkinointi. Lisäksi käsittelyn tarkoituksena on maksujen, palkkioiden ja korvausten suorittaminen tai periminen sekä kyselyjen, tilastojen ja tutkimusten suorittaminen.

Henkilötietoja käsitellään perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen, kauppakamarilakiin tai oikeutettuun etuun.

Rekisterin sisältämät tiedot:
Yrityksen perustiedot (nimi, yhteystiedot, toimiala, y-tunnus, perustamisvuosi, laskutustiedot), jäsenyyden tiedot (liittymis-/eroamisvuosi, työntekijä-/asukasmäärä).
Henkilön perustiedot (nimi, asema, yhteystiedot, luottamustoimet, ansiomerkit, osallistuminen kauppakamarin koulutuksiin, tiedot henkilön ilmoittamista markkinointiluvista ja -kielloista).

Säännönmukaiset tietolähteet:
Henkilötietoja kerätään pääasiassa rekisteröidyltä itseltään. Tapahtumien, seminaarien ja koulutusten yhteydessä kerätään osallistujatietoja. Tietoja voidaan kerätä, tallettaa ja päivittää myös osoite-, päivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä sekä keräämällä tietoja julkisista lähteistä.

Tietojen luovutus:
Rekisteristä luovutetaan tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittavissa rajoissa esimerkiksi sidosryhmäsuhteiden hoitamista ja tutkimustoimintaa varten. Tietoja voidaan luovuttaa Keskuskauppakamarille ja Keskuskauppakamarin Palvelu Oy:lle niiden tehtävien hoitamiseksi. Tietoja ei luovuteta ulkopuolisille suoramarkkinointitarkoituksiin, mikäli sitä ei ole rekisteröidyltä erikseen kysytty.

Rekisterinpitäjä saattaa palveluja tarjotessaan käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Rekisterinpitäjä saattaa siten siirtää henkilötietoja palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU- ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden lainsäädäntö ei tarjoa erityistä
henkilötietojen suojaa tai joiden tietosuojalainsäädäntö on hyvin erilainen. Näissä tapauksissa rekisterinpitäjä varmistaa, että tietojen siirrolle on olemassa oikeusperusta ja että käyttäjän henkilötiedot suojataan sovellettavan lainsäädännön mukaisesti esimerkiksi käyttämällä (tarvittaessa) asianmukaisten viranomaisten hyväksymiä vakiosopimuksia ja edellyttämällä asianmukaisten teknisten ja käytännöllisten tietosuojatoimien noudattamista.

Rekisterin suojaus:
Tiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän ja sen kumppanien tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee, on suojattu asianmukaisesti. Rekisteriin pääsy on ainoastaan henkilöillä, joiden työtehtävät edellyttävät rekisterissä olevien tietojen käsittelyä. Rekisterin käyttö on suojattu henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisterin palvelimet sijaitsevat turvallisissa, tarkoitukseen rakennetuissa tiloissa ja niitä seurataan ympäri vuorokauden. Palvelimet päivitetään säännöllisesti uusimpien tietoturvapäivitysten avulla. Kauppakamarin työntekijät ovat sitoutuneet noudattamaan vaitiolovelvollisuutta ja pitämään salassa henkilötietojen käsittelyn yhteydessä saamansa tiedot.

Tietojen säilytysaika
Rekisteriin kerättyjä tietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin on tarpeellista suhteessa niihin alkuperäisiin tai yhteensopiviin tarkoituksiin, joihin henkilötiedot on kerätty. Tämän tietosuojaselosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään niin kauan kun rekisterinpitäjä hyödyntää tietoja asiakkuuksien hallinnan ja markkinoinnin tarkoituksissa.

Lisäksi rekisterinpitäjä toteuttaa kaikki mahdolliset kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että käsittelyn tarkoituksiin nähden epätarkat, virheelliset tai vanhentuneet henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.

Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada kauppakamarilta vahvistus, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.

Oikeus tietojen tarkastamiseen ja oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että kauppakamari oikaisee ilman aiheetonta viivytystä rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot sekä oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä.

Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada kauppakamari poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä edellyttäen, että:
• henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin tai joita varten niitä muutoin käsiteltiin
• rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta
• henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti

Kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaa ja muuta markkinointia varten.

Jos henkilö haluaa lisätietoja hänen henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä edellä mainittuihin
rekisteriasioista vastaaviin henkilöihin.

Päivitetty 24.1.2019.