Projektit ja hankkeet

Kauppakamari on vuosittain mukana erilaisissa alueen sekä yritysten kilpailukykyä ja elinvoimaisuutta kehittävissä hankkeissa ja projekteissa.

Hallitukset töihin!

Etelä-Savon kauppakamari totettaa alueella Hallitukset töihin! -hanketyöpakettia. Hankkeen tavoitteena on aktivoida alueen pk-yrityksiä ymmärtämään hallitustyöskentelyn tuoma lisäarvo ja tarjota työkaluja hallitustyön kehittämiseen.

Hallitukset töihin -kokonaisuus on osa PK-yritysten muutoskyvykkyys hanketta. Hankkeen tavoitteena on tukea alueen yritysten joustavuutta ja reagointikykyä kriisitilanteissa sekä tukea yritysten taloudellista kasvua uudistamalla yrityksen liiketoimintaa ja toimintatapoja.

Hanke on osa Suomen rakennerahaston Kestävää kasvua ja työtä 2014-2020 -ohjelmaa. Hanketta rahoittaa ESR-rakennerahasto, rahoittajana Etelä-Savon Ely-keskus sekä seudun kunnat ja Mikkelin kaupunki, Xamk, Miksei, LUT ja Savonlinnan hankekehitys Oy.

Hankkeen toteutusaika: 1.5.2022 - 30.9.2023

Lue lisää

Etelä-Savon vientiosaajat -hanke

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa eteläsavolaisten eri aloilla toimivien mikro- ja pk-yritysten sekä niiden henkilöstön kansainvälistymisosaamista ja vientivalmiuksia. Tavoitteena on innostaa ja rohkaista yrityksiä kansainvälisille markkinoille sekä lisätä niiden verkostoitumista ja yhteistyötä Etelä-Savossa.

Etelä-Savon Vientiosaajat -hanke tarjoaa käytännönläheistä tietoa, ohjausta ja tukea osallistujayritysten viennin suunnitteluun ja kehittämiseen. Hankekokonaisuuteen kuuluu myös tutustumismatkoja potentiaalisiin kohdemarkkinoihin ja niiden erityispiirteisiin asiantuntijoiden ohjauksessa.

Lue lisää.

Tukenasi on vankka osaajaverkosto: XAMK Pienyrityskeskus, Etelä-Savon kauppakamari ja Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy.

Hankkeen toteutusaika: 1.8.2018-31.12.2020


KYMPIT YRITYKSEN TUEKSI – tuottavuutta lisää työntekijöiden avainhenkilötoimintaa kehittämällä Etelä-Savon pk-yrityksissä (2017-2019)

KYMPPI – yhteisellä asialla koulutus- ja kehittämisohjelma alkoi 21.2.2018

Etelä-Savon kauppakamari ja VMK valmennus järjestävät yhteistyössä täysin uuden koulutus- ja kehittämisohjelman pk-yrityksille. KYMPPI -koulutus- ja kehittämisohjelmassa koulutetaan yritysten avainhenkilöitä, tavoitteena parantaa muun muassa avainhenkilötoimintaa ja tuottavuutta. Ohjelma sisältää seitsämän päiväisen koulutusohjelman sekä yrityskohtaisen kehittämisosuuden. Yrityskohtaisessa kehittämisosuudessa yrityksen avainhenkilöt toteuttavat kehittämisprojektin, jolla tähdätään pysyvään toimintatapojen muutokseen.

Koulutusohjelma käynnistyy helmikuussa 2018 ja jatkuu toukokuulle 2019. Koulutus- ja kehittämisohjelman lisäksi järjestetään osallistujille pienryhmätapaamisia, jossa he voivat paneutua tarkemmin koulutuspäivissä läpikäytyihin asioihin sekä saavat vertaistukea muilta osallistujilta. Kehittämisprojekteissa koulutusohjelman opit saatetaan organisaation käyttöön.

Kymppi on työntekijätason avainhenkilö, jonka työnantajan edustaja on valtuuttanut hoitamaan yrityksessä tiettyjä, yhdessä työantajan kanssa sovittuja asioita. Kymppi–nimikkeen sijasta yrityskohtaisesti voidaan käyttää myös muita nimikkeitä.

Osallistujayrityksen Kymppi-toiminnan nykytasolla ei ole merkitystä mukaan lähtemisen kannalta.

Hankkeen kesto: 1.12.2017-31.7.2019.

Yhteistyössä:


CEO-JOKO -johtamiskoulutus (2017-2019)

Yleisliikkeenjohdollinen, ylimmän johdon käytännönläheinen valmennus, jossa osallistuja saa tukea päätöksentekoon ja valmiuksia johtajana kehittymiseen sekä sparrausta pienryhmissä itseä kiinnostavista aiheista.

Ohjelma sisältää 9 lähiopetuspäivää sekä niiden välissä 4–5 roundtable -tyyppistä ohjattua pienryhmätapaamista osallistujien etukäteen esille nostamista teemoista.

SELKEÄT OHJELMAN TARJOAMAT HYÖDYT:
• välineitä liiketoiminnan kehittämiseen ja strategian kirkastamiseen sekä toiminnan johtamiseen strategialähtöisesti
• digitalisaation mahdollisuudet kilpailuetuna ja toimintojen tehostamisessa
• tietoa työelämän trendeistä ja muutoksista ja millaisia haasteita niistä aiheutuu johtamiselle
• johtajana ja esimiehenä kehittyminen – itsensä johtaminen
• valmiuksia henkilöstön osallistamiseen, motivointiin ja erilaisten ja eri ikäisten ihmisten johtamiseen
• osaamista taloudellisten raporttien tulkintaan päätöksenteon tueksi ja välineitä riskien hallintaan
• määritellään yrityksen keskeiset verkostot ja asiakkuudet, joita johtamalla syntyy taloudellista kannattavuutta
• verkostoituminen, luodaan uusia kontakteja, yritysvieraita / yritysvierailuja

Hanke toteutetaan yhteistyössä Xamk Pienyrityskeskuksen kanssa. Valmennus ja siihen liittyvät tilaisuudet ovat osa Xamk Pienyrityskeskuksen toteuttamaa JOKO –johtajuuden uudet suunnat -hanketta, joka saa Etelä-Savon ELY-keskuksen kautta Euroopan sosiaalirahaston osarahoitusta.

Hankkeen kesto: 1.6.2017-31.12.2019

Yhteistyössä: