Etelä-Savon kauppakamari lomailee 3.-30.7.2023

Toimistomme on suljettu 3.-30.7.2023. Asiakirjavahvistukset tuona aikana hoitaa Kuopion alueen kauppakamari / Konjunktuuri Oy.
Konjunktuuri Oy
Wredenkatu 2, 78250 Varkaus
Puhelin 040 039 5658
Sähköposti toimisto@konjunktuuri.fi
klo 9-15

Valitkaa vientiasiakirjat.fi -palvelussa vahvistajaksi Kuopion alueen kauppakamari. 

Muistakaa tehdä tunnukset myös kesälomatuuraajillenne, omia tunnuksia ei saa jakaa eteenpäin. Tämä mm. sen vuoksi, että ongelmatilanteissa emme tiedä keneen ottaa yhteyttä.
Ohjeet: https://vientiasiakirjat.fi/fi/useinkysytytkysymykset

 

Our office is closed 3.-30.7.2023. Document confirmations during that time will be handled by the Kuopio Regional Chamber of Commerce / Konjunktuuri Oy.

In the vientiasiakirjat.fi -website, choose the Kuopio Regional Chamber of Commerce as a confirmation. 

Remember to make IDs for your summer vacationers as well, you cannot share your own IDs. This e.g. because in problem situations we don’t know who to contact.

Instructions:  https://vientiasiakirjat.fi/en/questions

 

Muistutus pakotteista yrityksille

Muistutus pakotteista yrityksille

Yritysten tulee noudattaa erityistä huolellisuutta vientiprosesseissa tämänhetkisessä tilanteessa, jossa yritykset voivat kohdata pakotteiden kiertoyrityksiä, kuten esimerkiksi ostojen ketjutus loppuasiakkaan häivyttämiseksi, missä tahansa. Pakotteiden noudattamisen perusteluksi ei riitä, että yrityksen asiakas ei ole Venäjällä, vaan yrityksen tulee muun muassa selvittää, minkälaisen asiakkaan kanssa yritys on tekemisissä (omistus- ja määräysvalta) ja varmistaa loppukäyttäjä.

Muistilista:

SELVITÄ: Ole oma-aloitteinen ja aktiivinen pakotetilanteen selvittämisessä. Pakotteet ovat velvoittavia.
SUUNNITTELE: Mieti yrityksen toimintaan sopiva pakote-compliance-prosessi. Selonottovelvollisuus suhteutetaan yrityksen resursseihin.
KIRJAA YLÖS: Kaikki selvitystyö pakotevapaan liiketoiminnan takaamiseksi tulee dokumentoida.
SEURAA: 11.pakotepaketti on tulossa.
KYSY: Jos olet epävarma, miten toimia, ota yhteyttä viranomaisiin.
ILMOITA: Epäilyttävästä toiminnasta tai yhteydenotoista voi ilmoittaa Tullin vihjepalveluun https://vihjeet.tulli.fi tai Suojelupoliisiin proliferaatiovalvonta@supo.fi

Pakotteiden rikkominen on rangaistavaa. Seuraamusvaihtoehdot ovat sakkoa tai vankeutta.

Lisätietoja pakotteista:

Ulkoministeriö: https://um.fi/pakotteet
Tulli:  https://tulli.fi/-/uudet-eu-n-venajaan-kohdistamat-pakotteet
EastCham https://www.eastcham.fi/pakotteet/
EastCham: Miten toimit oikein pakoteympäristössä? https://www.eastcham.fi/pakotteet/miten-toimit-oikein/


Reminder on sanctions

Companies should exercise particular care in their trade processes in the current situation where companies may face the circumvention of sanctions, such as chaining purchases to obscure the end customer, wherever they are. It is not sufficient to justify compliance with sanctions if the company’s customer is not in Russia, but the company must, inter alia, identify the type of customer with which it is dealing (ownership and control) and verify the end-user.

Checklist:

RESPOND: it is mandatory for companies to actively identify and monitor the sanctions policies in force.
PLAN: Consider a sanctions compliance process that fits the resources of the company.
DOCUMENT: All investigations to ensure sanction-free trade should be documented.
FOLLOW-UP: The 11th package of sanctions is on the way.
CONSULT: If you are unsure how to proceed, contact the authorities.
REPORT: Suspicious activities or contacts can be reported to Finnish Customs https://vihjeet.tulli.fi/  or to Finnish Security and Intelligence Service proliferaatiovalvonta@supo.fi

More information: Ministry for Foreign Affairs of Finland

Violation of sanctions can cause fine or even imprisonment.

Kauppakamarien vientijohtajakysely: 51 prosenttia vientiyrityksistä arvioi vientinsä kasvavan tänä vuonna viime vuoteen verrattuna

Kauppakamarien vientijohtajakyselystä selviää, että yritysten vientinäkymiä heikentävät tällä hetkellä eniten heikentynyt kysyntä, kohonneet kustannukset sekä taantuva maailmantalous. Kyselyyn vastanneista yrityksistä 19 prosenttia arvioi viennin laskevan kuluvana vuonna. Sen sijaan 51 prosenttia yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan tänä vuonna. Keskuskauppakamarin kansainvälisten asioiden johtaja Lenita Toivakka odottaa tulevalta hallitukselta vahvoja linjauksia viennin edistämiseksi ja uusien investointien kotiuttamiseksi.

Toivakan mukaan hyvä uutinen on se, että suurin osa kauppakamarien viestijohtajakyselyyn vastanneista yrityksistä arvioi vientinsä kasvavan tänä vuonna. Toivakka kuitenkin huomauttaa, että niiden osuus, jotka arvioivat vientinsä laskevan, on kasvanut alkuvuodesta. Helmikuussa vientinsä arvioi laskevan 13 prosenttia yrityksistä, nyt 19 prosenttia.

“Näkymät ovat siis kahtalaiset. Se, että niiden yritysten määrä kasvaa, mitkä arvioivat viennin laskevan, on huolestuttavaa”, Toivakka sanoo.

Vientiyritykset valitsivat kyselyssä kolme eniten vientinäkymiä heikentävää tekijää. Vientinäkymiä heikentävät yritysten mukaan eniten heikentynyt kysyntä (54%), kohonneet kustannukset (52%) sekä taantuva maailmantalous (52%). Myös geopoliittinen epävarmuus (33%) ja Venäjän sota ja pakotteet aiheuttavat yrityksissä epävarmuutta tulevasta (22%).

Vientinäkymiä vahvistaviakin tekijöitä on. Avoimissa vastauksissa yritykset kertovat vientinäkymiään vahvistaviksi tekijöiksi energiamarkkinoiden muutokset ja Venäjän sodan kiihdyttämän energiamurroksen, joka vauhdittaa vihreää siirtymää.

Suomi tarvitsee uuden kauppapoliittisen ohjelman

Toivakan mukaan kansainväliseen kauppaan liittyy nyt erityisen paljon riskejä ja epävarmuutta, sillä Suomea heiluttavat ennen kaikkea ulkoapäin tulevat epävarmuudet.

”Venäjän hyökkäyssodan vaikutuksia on edelleen vaikea arvioida, Kiinan ja Yhdysvaltojen väliset jännitteet lisäävät vientiyritysten epävarmuutta tulevaan. Blokkiutuminen ja maailmankaupan pirstoutuminen nostavat kustannuksia. Siksi painotan, että hallitusneuvotteluissa on paneuduttava vientiyritysten kohtaamiin haasteisiin maailmankaupan murroksessa. Suomi tarvitsee ehdottomasti ajantasaisen kasvuun ja kansainvälistymiseen kannustavan kauppapoliittisen ohjelman, jossa selvitetään Suomen ulkomaankaupan riskit ja kasvaneet mahdollisuudet muuttuneessa geopoliittisessa toimintaympäristössä”, vaatii Toivakka.

Hallitusneuvotteluista Toivakka odottaa keinoja, joilla Suomeen luodaan kilpailukykyinen ja ennakoitava toimintaympäristö yrityksille.

“Se vaatii vakaata julkista taloutta, sujuvia luvitusprosesseja ja osaavan työvoiman saatavuutta. Suuri talouden kestävyyshaasteemme on saada lisää kansainvälistä kasvua hakevia yrityksiä, jotta vientimme ei olisi niin harvojen yritysten harteilla”, Toivakka sanoo.

>Vientijohtajakyselyn tuloksiin<

Vientiyritysten johtajille suunnattu kauppakamarikysely tehtiin 15.–17.5.2023. Kyselyyn vastasi 95 yritystä. Kysely lähetettiin merkittäville vientiä harjoittaville yrityksille eri puolille Suomea. Kyselyn aineisto on kerätty sähköpostitse kauppakamarien jäsenyrityksiltä. Kyselyyn on voinut vastata yhden kerran jäsenyritystä kohden.

Lenita Toivakka
Johtaja – knasainväliset asiat, Keskuskauppakamari
Maajohtaja, Kansainvälinen kauppakamari
lenita.toivakka@chamber.fi
+358 50 464 6552